SV(K18GP)、Shellfish、Japanese lacquer

SV(K18GP)、Shellfish、Japanese lacquer

SV(K18GP)、K18、Shellfish、Japanese lacquer

K18、Shellfish、Japanese lacquer

K10、Shellfish、Japanese lacquer

K10、Shellfish、Japanese lacquer